החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות

משלוח מהיר חינם מעל 299 ₪ פרט למוצרי ריהוט

משלוח מהיר חינם מעל 299 ₪ פרט למוצרי ריהוט

תקנון הגרל

דף הבית » תקנון הגרל

תקנון הגרלה

 1. הגדרות
  • "עורכת ההגרלה" – חברת קינדר טויס ח.ר בע"מ ח.פ. 516011780 (להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההגרלה")
  • "ההגרלה" –נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי") ותהא כפופה להוראות תקנון זה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד והוראות התקנון הן שתקבענה.
  • "הפרס" – פרס ראשון חופשה זוגית בצפון
  • פרס שני 2000 שקל כרטיס כניסה משפחתית לפי משפחת הזוכה ב ת.ז 
  • פרס שלישי 2000 שקל לרכישה באתר למישוש בעת רכישה באתר החברה.
  • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת,. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 1. המשתתפים
  • "משתתף" – כל אדם בגיר מעל גיל 18 אשר עונה על כל התנאים שלהלן במצטבר: (1) המשתתף הינו 'עוקב' אחר עמוד האינסטגרם של עורכת ההגלה (2) נרשם לאתר החברה  (3) המשתתף העלה תמונה ל"סטורי" שלו ממוצר שרכש מהחברה ותייג את עורכת ההגרלה במהלך תקופת ההגרלה (כהגדרתה להלן) בעמוד האינסטגרם שלה.או לחלופין בוואצאפ 
  • ההשתתפות בהגרלה מתחת לגיל 18 אסורה.
  • ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
 2. תקופת ההגרלה
  • "תקופת ההגרלה" – ההגרלה תתפרס – מיום 18.01.2024 ועד יום 03.03.2024. 
  •  עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את ימי ההגרלה ו/או לבטלה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך פרסום מודעה על כך בעמוד האינסטגרם של עורכת ההגרלה ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

 1. השתתפות בהגרלה
  • מובהר בזאת כי בהשתתפות בהגרלה מאשר כל משתתף, כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, וכן כי הוא ממלא אחר הוראות תקנון זה, ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן ופוטר את החברה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן , עורכת ההגרלה רשאית שלא לאשר השתתפות ו\או לבטל את השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בכל הקשור בכך.
  • השתתפות בהגרלה מוגבלת לפעם אחת בלבד לכל משתתף.
  • ע"י השתתפות בהגרלה, מאשר המשתתף לחברה לפרסם את שמו ברשת החברתית "אינסטגרם" ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בכל הנוגע לכך.

 1. הפרס
  • "הפרס" כמוגדר בסעיף 1.4 לתקנון זה לעיל.
  • שווי הפרס כולל מע"מ כדין.
  • סכום הפרס אינו המיר לכסף.
  • לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר לאחר רכישה.
  • במידה וסכום הרכישה עולה על סכום הפרס, על הזוכה להשלימה כדין ובהתאם לתקנון החברה ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בכל הנוגע לכך.
  • לבירור יתרה ופירוט עסקות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
  • אי כיבוד הפרס כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה ו/או בית העסק.

 1. שיטת ההגרלה ואופי ההגרלה
  • ההגרלה תתבצע באופן הבא: על המשתתף בהגרלה לוודא כי הוא הינו נרשם לאתר החברה והוריד את האפליקצה של קינדר טויס
  • עוקב אחרי דף החברה באינסטגרם/וואצאפ , להעלות "סטורי" לדף האינסטגרם של המשתתף ובו פריט שרכש מהחברה ולתייג את החברה ההגרלה בנוסף לרישון באתר . פרטי ההגרלה ותנאי ההשתתפות בה יוצגו בפוסט של ההגרלה בעמוד האינסטגרם של החברה.
  • נציג מטעם עורכת ההגרלה ייצא את פרטי המשתתפים המופיעים במאגר המשתתפים אל קובץ אקסל )להלן: "הטבלה"), כאשר לכל משתתף יהא מספר סידורי אשר ייצגו בהגרלה (להלן: "המספר הסידורי"). במועד ביצוע ההגרלה נציג מטעם עורכת ההגרלה יריץ פקודת הוצאת מספר רנדומלית בטבלה כך שהעלאת המספר תעשה באופן אקראי. המשתתף אשר מספרו יעלה בגורל יהא המשתתף הזוכה (להלן: "המשתתף הזוכה"). 

 1. הזכייה
  • במהלך 5 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת ההגרלה ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו.
  • עורכת ההגרלה תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש בתוך תקופה של שנתיים לכל היותר ממועד הזכייה ו/או תוחזר לעורכת ההגרלה, מכל סיבה שהיא. מודגש ומובהר בזאת, לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרק הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו את המשתתף כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בעניין.
  • זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת ההגרלה בקשר לכך.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת ההגרלה תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.
  • הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת הגרלה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.
  • עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת ההגרלה או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
  • כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
  • עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

 1. שונות
  • בהשתתפותו בהגרלה ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו והוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • למשתתפים לרבות למשתתף הזוכה, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה/ טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם.
  • המשתתף מצהיר כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה המפקח מכל טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או להגרלה ו/או לפרס ואו למימושו.
  • המשתתף בתחרות מסכים בעצם ההשתתפות כי סמכות השיפוט לכל טענה שתטען והכרעה בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון תהיה נתונה לבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב בלבד והדין שיחול הוא הדין הישראלי בלבד.
  • החברה יכולה לבקש צילום הזוכה או בטישטוש סביר של פניו לעלות ברשתות החברתיות ובאתר

0
  0
  סל הקניות
  סל הקניות שלך ריקהמשך בקניות
   חישוב משלוח
   החל את הקופון